Mokyklos istorija

LUMPĖNŲ MOKYKLOS ISTORIJA

¨  Pirmoji mokykla Lumpėnuose galėjo būti atidaryta dar 1739 m..

¨  Pietvakariniame gyvenvietės gale buvo antroji Lumpėnų mokykla. Ji įkurta apytikriai XIX a. trečiame dešimtmetyje. Išlikęs vėlesnis 1900 m. sumūrytas mokyklos pastatas. (duomenys iš V. Ir J. Almonaičių knygos „Šiaurės skalva“, 2015m.)

 

¨  XIX a. viduryje Bardėnų kaime gyveno 217 žmonių. Tenykščiai vaikai lankė Didžiųjų Lumpėnų mokyklą, kuriai jų tėvai kasmet privalėjo pristatyti daugiau kaip po 4 „šėpelius“ rugių, 2 „šėpelius“ miežių, nemažus kiekius šieno ir šiaudų. Tos mokyklos mokytojui bardėniškiai kasmet dar surinkdavo po 9 talerius ir 10 sidabro grašių. Pats Bardėnų kaimas anuomet priklausė atokesnei Piktupėnų parapijai, bet mokykla jau veikė arčiau – Lumpėnuose.

¨  XIX a. viduryje Didžiuosiuose Lumpėnuose, kurie priklausė Piktupėnų parapijai, gyveno 480 žmonių. Dideliame kaime veikė sava mokykla. Jos mokytojas tada buvo ūkiškas žmogus – kasmet kaimiečiai jam surinkdavo po daugiau kaip 5 „šėpelius“ rugių, daugiau kaip 2 „šėpelius“ miežių, daug šieno, mažiau šiaudų. Mažiau mokėta piniginio atlygio – kasmet po 17 talerių ir 10 sidabro grašių.

¨  Didžiųjų Lumpėnų mokyklą tuomet lankė ir vaikai iš gretimo Mažųjų Lumpėnų kaimo, kur gyveno 30 žmonių. Už negausų būrelį moksleivių tuomet rinktas nedidelis metinis atlygis – mažiau kaip po „šėpelį“ rugių ir miežių, šiek tiek šieno ir šiaudų. Pinigais tada mokėta tik 15 sidabro grašių. (duomenys iš dr. Martyno Purvino straipsnio „Senosios Rambyno kalno mokyklos ir jų likimai“).

 

¨  Įdomių žinių apie anuometinių Rambyno apylinkių būklę ir vietos mokyklų veiklos rezultatus pateikta 1871 m. Vokietijos imperijos gyventojų surašymo duomenyse. Tuomet Bardėnų kaime su 244 gyventojais buvo 62 vaikai (iki 10 metų amžiaus). Iš suaugusiųjų 120 mokėjo skaityti ir rašyti, 3 dar nebuvo baigę mokslų, o 59 žmonės buvo pripažinti beraščiais.

¨  Didžiuosiuose Lumpėnuose tada gyveno 591 žmogus, iš jų 165 vaikai. Aptikti net 199 beraščiai, o 227 žmonės buvo raštingi.

¨  Mažuosiuose Lumpėnuose tada gyveno 30 žmonių, iš jų tik 3 vaikai. 25 kaimiečiai mokėjo skaityti ir rašyti, o du pripažinti beraščiais (duomenys iš V. Ir J. Almonaičių knygos „Šiaurės skalva“, 2015m.).

 

¨  1876-aisiaisLumpėnų liaudies mokyklą pradėjo lankyti žymus visuomenės veikėjas, knygų ir periodikos leidėjas, publicistas Enzys Jagomastas (pastatas neišlikęs) (duomenys iš V. Ir J. Almonaičių knygos „Šiaurės skalva“, 2015m.);

 

 

¨  Prie pagrindinės mokyklos stovintis senosios mokyklos pastatas sumūrytas XX a. pradžioje;

¨  1962-1963 m. Lumpėnų aštuonmetei mokyklai pastatytas priestatas.

¨  1972/1973 m.m. Lumpėnų aštuonmetėje mokykloje mokėsi 260 mokinių, buvo 11 klasių komplektų ir dirbo 15 mokytojų. ( už duomenis dėkoju buvusiai mokytojai N. Kuršelienei);

 

¨  1983 m. rugsėjo 1 d. duris atvėrė šis pastatas, kuriame mokosi mūsų vaikai.

¨  Nuo 2009 m. Lumpėnų pagrindinei mokyklai suteiktas Enzio Jagomasto vardas.

¨  2014 m. spalio 31 d. mokykla prijungta prie Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos ir tapo skyriumi.

Surinko Rolanda Rakauskienė