Projektas „Mūsų dienos kaip šventė”

Pagėgių savivaldybės Vilkyškių  Johaneso Bobrovskio vidurinės mokyklos  Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinio skyriaus lietuvių, rusų ir anglų kalbų mokytojos lapkričio mėnesį vykdė trumpalaikį projektą  ,, Mūsų dienos kaip šventė", skirtą poetės Salomėjos Nėries 110-osioms gimimo metinėms. Šiame projekte aktyviai dalyvavo 5-10 klasių mokiniai. Darbas buvo kūrybiškas ir įvairus.

                       Ruošiantis minėti garsios poetės jubiliejų buvo pasirinktas projekto metodas, nes, remiantis šių dienų  mokinių apklausomis, moksliniais  tyrimais, teigiama, kad mokiniams nepatinka tradiciškai vedamos pamokos. Jose   mokytojai  pateikia   daug  teorinių žinių, kurias sunku įsiminti. Bet dabartinės mokymo programos ir mokytojui keliami reikalavimai organizuojant pamoką sudaro galimybę taikyti naujoviškus metodus, kurie skatina mokinių savarankiškumą, loginį mąstymą, aktyvų dalyvavimą ugdymo procese.  Šiandienos mokyklai rūpi ugdyti visapusiškai kūrybišką  žmogų.  Siekiant sukurti sąlygas mokiniams įgyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų pagrindus, svarbu, kad šie ne tik aktyviai atliktų mokymosi užduotis, bet ir patys kurtų ugdymo turinį: keltų jiems aktualias problemas ir ieškotų atsakymų į jiems rūpimus klausimus. Vienas iš veiksmingų būdų tai daryti – projektinė veikla. Projektai tenkina mokinių smalsumą, nes jie dažniausiai susiję su tyrimais ar kūrybine raiška, teikia galimybių pasireikšti ir nuojautai, ir intelektui. Projektų dalyviai skatinami teikti kuo daugiau idėjų ir jas įgyvendinti. Projektinė veikla mokiniui suteikia galimybių stebėti savo pažangą, ja džiaugtis. Mokytojas tampa moksleivių ugdymosi proceso partneriu ir padėjėju, jo misija – padėti moksleiviui suvokti save ir savo aplinką, išgauti iš informacijos lavinos tinkamą pagal gebėjimus informaciją ir paversti ją vertingomis žiniomis.

                      Projekto tikslas buvo paminėti lietuvių poetės S. Nėries 110-ąsias gimimo metines, analizuojant jos biografiją, eilėraščius ir inscenizuojant ,,Senelės pasaką".  Lietuvių kalbos pamokose mokiniai domėjosi, kokie balsiai ir priebalsiai dažniausiai kartojasi „Senelės pasakoje“, domėjosi poetės kūryba, biografija, dienoraščiu, kūrė skaidres, vaidino. Anglų   kalbos pamokose šeštos klasės mokiniai analizavo S. Nėries biografiją angliškai,  taip kartu mokėsi ir  naujos temos –  būtojo laiko. Dešimtos ir devintos  klasės mokiniai, konsultuojami  mokytojos, susipažino su literatūros kūrinio vertimo į anglų kalbą subtilybėmis. Jie nagrinėjo į anglų kalbą išverstus eilėraščius ,,Grįšiu",  ,,Senelės pasaka". Rusų kalbos mokytoja devintoje ir aštuntoje klasėse organizavo dailiojo skaitymo konkursą ,,S. Nėries eilėraščiai rusų kalba".  Visi mokiniai ruošė sceną vaidinimui. Muzikos pamokose( mokytoja Virginija Bubelienė) visų klasių mokiniai mokėsi dainuoti ,, Mūsų dienos kaip šventė" ir ,,Senelės paska". Baigiamojo renginio metu dar kartą prisiminė poetę S. Nėrį, jos biografiją, kūrybą. Mokiniai pristatė savo nuveiktas  veiklas: deklamavo eilėraščius lietuviškai, rusiškai ir angliškai, dainavo dainas, sekė ,,Senelės pasaką" inscenizuodami ir dainuodami.

 

Po renginio visi dalyviai skirstėsi aptarinėdami savo nuveiktus darbus ir dalijosi įgyta nauja patirtimi. O kalbų mokytojos dėkojo visiems mokyklos darbuotojams ir mokiniams už atsakingą, nuoširdų ir kūrybišką darbą, minint S.Nėries jubiliejų.