Mokinių elgesio taisyklės

 

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS LUMPĖNŲ ENZIO JAGOMASTO PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS. SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS

 

I.                   MOKINIŲ PAREIGOS

 

1.      Mokiniai į mokyklą turi ateiti tvarkingai apsirengę ir švariais batais. Pagal Mokyklos tarybos nutarimą 1-10 klasių mokiniai turi kiekvieną dieną, išskyrus penktadienį, dėvėti mokyklos uniformą. Kūno kultūros ir choreografijos pamokoms reikia turėti sportinę aprangą (tai išsamiau reglamentuoja šių dalykų mokytojai).

2.      Atėję į mokyklą mokiniai turi nusirengti striukes, paltus rūbinėje; nepalikti kišenėse pinigų, kitokių vertingų daiktų. Dingus drabužiams, nedelsiant kreiptis į rūbininką ar klasės auklėtoją. Kabinetuose (klasėse) būti su sportine apranga, sportiniais batais neleidžiama.

3.      Pagarbiai bendrauti su mokytojais, mokyklos bendruomenės nariais, savo bendramoksliais, neskriausti mažesniųjų, stropiai ir sąžiningai mokytis;

4.      Lankyti kiekvieną pamoką, nevėluoti. Savavališkai neišeiti iš pamokų;

5.      Atsinešti reikalingas mokymo priemones;

6.      Pamokų, kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos rimties, reaguoti į mokytojo pastabas;

7.      Jei dėl rimtų priežasčių reikia išeiti iš pamokų, būtina gauti klasės auklėtojo ar socialinio pedagogo sutikimą. Mokinių tėvai gali pateisinti ne daugiau kaip tris dienas per mėnesį, o praleidus daugiau, reikia atnešti medicinos ar kitos įstaigos pažymą;

8.       Susirgus ar susižeidus kreiptis į mokyklos sveikatos priežiūros specialistą ar mokytoją;

9.       Kiekvienas mokinys kabinete (klasėje) užima mokytojo jam skirtą vietą ir atsako už ją;

10.  Mokiniai kabinete (klasėje) gali naudotis priemonėmis tik mokytojui leidus ir atsako už jų tvarkingumą. Išnešti iš kabineto (klasės) įrengimus ar kitus daiktus be mokytojo leidimo draudžiama;

11.   Neatlikęs namų darbų mokinys apie tai turi pranešti mokytojui pamokos pradžioje.

12.  Pertraukų ir pamokų metu (nesant pamokos) mokyklos koridoriuose ir laiptinėseelgtis drausmingai, negalima stumdytis, šiukšlinti, triukšmauti, švilpauti, bėgioti, rūkyti, vartoti alkoholinių gėrimų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

13.  Mokiniai privalo tausoti mokyklos turtą: nespardyti sienų, neaprašinėti sienų, suolų, palangių ir kitų daiktų paviršių, taupyti elektros energiją. Už mokyklos turto tyčinį sugadinimą atsakingas kiekvienas mokinys materialiai;

14.  Griežtai draudžiama mesti į kriaukles ir klozetus skudurus, popierių ir kitus daiktus, palikti atsuktus vandens čiaupus;

15.  Negalima į mokyklą neštis daiktų, nesusijusių su mokymusi, naudotis mobiliuoju telefonu, klausytis ausinuko pamokos metu;

16.  Knygas reikia aplenkti. Sąsiuvinio išorė ir vidus privalo būti tvarkingi. Sąsiuvinių skaičių kiekvienam dalykui nustato mokytojai;

17.  Esant reikalui mokiniams leidžiama būti mokykloje iki 16 val. Ilgiau leidžiama būti tik su mokytoju;

18.  Mokiniams draudžiama atrakinėti bet kurias mokyklos patalpų duris be mokytojo leidimo;

19.  Mokiniai kiekvienais mokslo metais privalo pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 d., pristatyti pažymą apie sveikatos būklę mokyklos sveikatos priežiūros specialistei;

20.  Apie mokinių pasiekimus ir laimėjimus olimpiadose, konkursuose, dalyvavimą projektuose, šventėse skelbti mokyklos internetiniame tinklalapyje. Už tai yra atsakingi dalyko mokytojas, klasės auklėtojas ir už mokyklos tinklalapio administravimą  atsakingu paskirtas asmuo;

21.   Bibliotekoje, skaitykloje elgtis mandagiai, netriukšmauti;

22.   Valgykloje nesistumdyti, kultūringai valgyti, netrukdyti valgyti kitiems;

23.   Diskotekose, kituose užklasiniuose renginiuose laikytis pedagogų nustatytos tvarkos, vykdyti mokytojų ir budinčiųjų reikalavimus;

24.  Mokykloje ir jos teritorijoje griežtai draudžiama šiukšlinti, rūkyti, vartoti svaigiuosius gėrimus ir narkotines medžiagas, naudoti pirotechnikos priemones;

 

II.                MOKINIŲ SKATINIMAS

 

1.      Mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą nustato mokyklos direktorius kartu su mokyklos taryba;

2.      Mokiniai už pasiekimus įvairiose srityse skatinami šiais būdais:

3.      Klasės auklėtojo padėka mokiniui;

4.      Klasės auklėtojo padėka mokinio tėvams;

5.      Skyriaus vedėjos vieša padėka;

6.      Direktoriaus padėka mokiniui;

7.      Direktoriaus padėka mokinio tėvams;

8.      Pagėgių savivaldybės administracijos padėka.

9.      Į mokyklos garbės lentą mokslo metams pasibaigus už labai gerą ir gerą mokymąsi patalpinamos mokinių nuotraukos Mokytojų tarybos nutarimu:

9.1. Iš 1-4 klasių išrenkami geriausi mokiniai, jei jie yra nepriekaištingo elgesio, stropiai mokosi, aktyviai dalyvauja klasės ar mokyklos gyvenime (mokytojo teikimu);

9.2. Iš 5-10  klasių atrenkami mokiniai, jei jų metiniai pažymiai ne žemesni už 7, jei jie yra nepriekaištingo elgesio, aktyviai dalyvauja klasės ar mokyklos gyvenime;

9.3.Galimos išimtys; tada sprendžia Mokytojų taryba;

10.  Neleistina mokinių skatinti piniginėmis premijomis.

 

III.             DRAUSMINIMO PRIEMONĖS

 

1.      Už pamokų nelankymą be pateisinamos priežasties ir kitus mokinio elgesio taisyklių pažeidimus drausminimo priemonės taikomos tokia tvarka:

1.1. Įspėjimas žodžiu;

1.2. Tarnybinis pranešimas mokytojo ar kito mokyklos darbuotojo.

1.3. Administracija, gavusi tarnybinį pranešimą, įpareigoja klasės vadovą pareikalauti

raštiško pasiaiškinimo iš mokinio, pažeidusio mokinio taisykles, ir apie mokinio elgesį

informuoti tėvus/globėjus.

1.4. Administracija, gavusi antrąjį tarnybinį pranešimą dėl to paties mokinio elgesio

taisyklių pažeidimo, įpareigoja socialinį pedagogą organizuoti pokalbį su mokiniu, jo

tėvais/globėjais, gali skirti drausmės stebėjimo lapus;

1.5. Administracija, gavusi trečiąjį tarnybinį pranešimą dėl to paties mokinio elgesio

taisyklių pažeidimo, įpareigoja Vaiko gerovės komisiją organizuoti posėdį, kartu su klasės

vadovu ir tėvais/globėjais aptarti mokinio elgesį, svarstyti dėl drausminės nuobaudos

paskyrimo.

2.      Po mokinio elgesio svarstymo Vaiko gerovės komisijos posėdyje už nuolatinį ar grubų

Mokinio elgesio taisyklių pažeidimą mokiniui skiriamos nuobaudos:

2.1.įspėjimas raštu, dalyvaujant klasės vadovui, mokinio tėvams globėjams/rūpintojams;

2.2.papeikimas raštu, dalyvaujant klasės vadovui, mokinio tėvams (globėjams / rūpintojams);

2.3.griežtas papeikimas raštu, dalyvaujant klasės vadovui, mokinio tėvams (globėjams / rūpintojams);

2.4.pranešimas Nepilnamečių reikalų inspekcijai, Vaiko teisių apsaugos tarnybai, Policijai

 (už sunkų nusikaltimą, piktybinį Mokinio elgesio taisyklių pažeidinėjimą).

2.5.Griežčiausia bausmė – šalinimas iš mokyklos (nuo 16 metų, jei mokinio elgesys kelia

 realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui arba mokinys sąmoningai ignoruoja mokyklos taisykles ir jo elgesys nesikeičia nepaisant taikomų poveikio priemonių).

3.      Tais atvejais, kai mokyklos bendruomenės narių saugumui kyla grėsmė, vadovaujamasi

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268 „Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“.

 

IV.             BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1.      Su Mokinių elgesio taisyklėmis, skatinimo ir drausminimo priemonėmis mokslo metų pradžioje mokinius supažindina pasirašytinai klasės auklėtojas.

2.      Mokinių skatinimo ir drausminimo priežiūrą vykdo socialinis pedagogas, skyriaus vedėja.

3.      Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka skelbiama viešai (mokyklos interneto tinklalapyje).

 

3.